αρθρα

Iδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε)

Με το Ν. 4072/2012, (άρθρα 43 έως 120), εισήχθη στη χώρα μας νέα μορφή εταιρείας, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, η οποία προορίζεται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με χαρακτηριστικά την απλότητα, την ταχύτητα, το χαμηλό κόστος και κυρίως την μεγάλη ευελιξία.
Η ΙΚΕ ανήκει στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, με ιδιαίτερο όμως χαρακτηριστικό και καινοτομία ότι η εταιρική συμμετοχή είναι αποσυνδεμένη από το κεφάλαιο της εταιρείας.
Βασικά χαρακτηριστικά της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.
• Το κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό. ( αρθ.11§1 Ν.4155/2013).
• Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία με κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, χωρίς να είναι απαραίτητο στην ΙΚΕ να υπάρχουν και τα τρία είδη εισφορών. Οι κεφαλαιακές εισφορές αποτελούν εισφορές σε μετρητά ή σε είδος, οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνίστανται σε παροχή εργασίας ή έργου ενώ οι εγγυητικές εισφορές συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης από τον εταίρο έναντι όλων των εταιρικών δανειστών μέχρις ορισμένου ποσού.
• Η εταιρεία συστήνεται κυρίως με ιδιωτικό έγγραφο-εκτός από τις περιπτώσεις που ο Νόμος απαιτεί τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου-μεταξύ δύο ή περισσοτέρων φυσικών ή νομικών προσώπων, το οποίο καταχωρίζεται και δημοσιεύεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, οπότε και επέρχεται η σύσταση της εταιρείας και η απόκτηση από αυτήν νομικής προσωπικότητας. Η εταιρεία μπορεί να συσταθεί και από ένα μόνο πρόσωπο (Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία), οπότε στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και το όνομα του μοναδικού εταίρου.
• Το καταστατικό της εταιρείας πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία των εταίρων, την εταιρική επωνυμία, την έδρα της εταιρείας, το σκοπό (εμπορικό ή μη αρκεί αυτός να είναι θεμιτός), τις εισφορές και το είδος των εισφορών των εταίρων, τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων, τη διάρκεια της εταιρείας και τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης. Εκτός από το υποχρεωτικό περιεχόμενο, στο καταστατικό της ΙΚΕ μπορεί να περιλαμβάνονται και άλλες ειδικότερες συμφωνίες των εταίρων.
• Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας μπορεί να ανατεθεί σε εταίρο ή σε τρίτο πρόσωπο, ενώ στην υποχρεωτική ασφάλιση σε οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης υπόκειται ο διαχειριστής ή ο εταίρος της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΥΜΠΟΥΡΟΥ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ