Τομεις Δραστηριοποιησης

ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 • Σύσταση εταιριών
 • Τροποποιήσεις καταστατικών
 • Σύνταξη πρακτικών γενικών συνελεύσεων και διοικητικού συμβουλίου
 • Μεταβιβάσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων
 • Νομικός έλεγχος εταιριών (Due Diligence)
 • Εταιρικές συμβάσεις – εξωεταιρικές συμφωνίες
 • Φορολογία εταιριών
 • Πτωχευτικό δίκαιο
 • Αστική και ποινική ευθύνη εταιριών και των διαχειριστών


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αξιόγραφα και είσπραξη απαιτήσεων
 • Δίκαιο του σήματος
 • Βιομηχανική Ιδιοκτησία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Σύμβαση εργασίας
 • Καταγγελία και ομαδικές απολύσεις
 • Αποζημίωση
 • Μισθολογικά ζητήματα
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
 • Κανονισμοί εργασίας


ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ