Νεα / αρθρα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Σύμφωνα με το αρθ. 2 παρ. 2 ΠΥΣ 6/2012 σ.σ.ε. που την 14-2-2012 βρίσκονταν σε ισχύ ήδη 24 μήνες ή και περισσότερο, λήγουν την 14-2-2013 ενώ σύμφωνα με το αρθ. 2 παρ. 3 σ.σ.ε., που την 14-2-2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με την συμπλήρωση τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός αν καταγγελθούν νωρίτερα και σύμφωνα με το αρθ. 2 παρ. 4 οι κανονιστικοί όροι ισχύουν επί ένα τρίμηνο από την λήξη ή την καταγγελία τους ή εφόσον έχουν ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012 (ημερομηνία ισχύος του νόμου 14-2-2012).
Επίσης σύμφωνα με το αρθ. 2 παρ. 4 με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα σ.σ.ε., εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις σ.σ.ε. που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα, χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
Οι όροι που διατηρούνται σε ισχύ, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν από όρους της νέας σ.σ.ε. ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης εργασίας.

2. Το κόστος εργασίας μπορεί να μειωθεί με τους εξής τρόπους :
α) με νέα ατομική συμφωνία (ατομική σύμβαση εργασίας), όπου θα συμφωνηθούν νέες αποδοχές, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τον νόμιμο μισθό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με την υποπαρ. ΙΑ.11 ν. 4093/2012,
β) με επιχειρησιακή σ.σ.ε., που θα υπογραφεί μεταξύ του σωματείου εργαζομένων και του εργοδότη (αρθ. 3 παρ. 1 εδ. γ, 5 ν. 1876/1990),
γ) με εργασία με μικρότερο ημερήσιο ωράριο (π.χ. τέσσερις ώρες την ημέρα), όπου πρέπει να υπάρχει συμφωνία και των εργαζομένων (αρθ. 2 παρ. 1 ν. 3846/2010),
δ) με σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, ήτοι απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας (αρθ. 2 παρ. 3 εδ. α, β ν. 3846/2010), όπου και πάλι πρέπει να υπάρχει συμφωνία και των εργαζομένων,
ε) μπορεί να επιβληθεί μονομερώς σύστημα εκ περιτροπής εργασία αν περιοριστούν οι δραστηριότητες της επιχείρησης, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως γίνει ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 260/2006 και του ν. 1767/1988 (αρθ. 2 παρ. 3 εδ. δ ν. 3846/2010).

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΟΞΑΚΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ